Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Srpak, Dražen, saziv: X, sjednica: 16

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
12.04.2023.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Sada izvolite kolega Srpak.

Srpak, Dražen (HDZ)

Poštovani predstavniče Sabora i Vlade, ministri, ministre Beroš.
Kao što sam ja upoznat novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti osnivačka prava za 62 opće i županijske bolnice su prebačene na Republiku Hrvatsku jer je to uostalom i uvjet za dobivanje gotovo 400 milijuna sredstava EU za reformu tog sustava.
Gotovo nigdje u Hrvatskoj od toga se ne radi neko posebno pitanje, niti pak' se ono politizira. U Međimurskoj županiji od strane županijske vlasti, nekih zastupnika nameće se teza da se bolnica oduzima Međimurju, da će se zatvarati odjeli, smanjivati postojeća kvaliteta i dostupnost liječenja, te zbog toga kod dijela stanovništva postoji određena bojazan o mogućim posljedicama za liječenje nastalih promjenom osnivačkih prava.
Već kod rasprave o zakonu pitao sam vas ministre hoće li se pacijenti zbog prenosa prava u bilo čemu naći zakinuti i rekli ste jasno da neće. Obzirom što sam jedan od zastupnika sa područja Međimurja dužnost mi je radi javnosti ponovo postaviti isto konkretno pitanje vama kao ministru svakako.
Zanimljivo je uz to da zastupnice koje su dale amandman, da isključivo u županiji Međimurskoj osnivačka prava ostanu županiji za svoj amandman potom uopće nisu ni glasale.
Poštovani ministre konkretno pitam u interesu međimurske javnosti kako su do sada skrb uživali Međimurci ako uspoređujemo sa ostatkom Hrvatske postoji li neka gradacija bolnica. Po kvaliteti hoće li pacijenti zbog promjene osnivačkih prava imati lošiju kvalitetu liječenja ili pak će biti zakinuti u bilo čemu, te imaju li stanovnici Županije Međimurske razloga za brigu za buduće liječene i dostupnost i kvalitetu tog liječenja u našoj bolnici u Čakovcu.
Hvala vam lijepa.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite odgovor.

Beroš, Vili (HDZ)

Hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani uvaženi saborski zastupniče.
Međimurski građani, odnosno bolesnici ne moraju biti zabrinuti za ukidanje bilo kakvih prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja i to je više nego neupitno. Ostajem stoga pri svojoj zadnjoj izjavi i moram na neki način osuditi neutemeljeno obmanjivanje građana a poglavito onih koji su u određenoj potrebi, znači zdravstvenoj da će doći do bilo kakvog smanjenja njihovih prava ili da će netko izmjestiti bolnicu iz Međimurja, odnosno Čakovca, upravo obrnuto.
Dakle, dobro ste primijetili novim izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti definirano je prenošenje određenih osnivačkih prava, ali isto tako i obaveza. Obaveza, bilo financijskih, bilo u vidu kreditnih dugovanja, bilo u vidu sanacija, potrebnih sanacija poslovanja, doista su potrebne zdravstvenom sustavu, međutim, isto tako ću vas ispraviti i nije riječ o 62 zdravstvene ustanove jer imamo različitih bolnica tercijalnog tipa, specijalnih bolnica, lječilišta, nego samo od 22 opće županijske akutne bolnice kojima želimo prenijeti osnivačka prava, a ne i vlasništvo. Možda to neke zbunjuje jer vlasništvo je neotuđivo ustavno pravo i kao takvo neupitno.
Prenijet će se osnivačka prava, dakle formiranje upravnog vijeća, osnivanje ravnatelja i samog načina upravljanja bolnicom. Mislim da pacijente u Međimurju i diljem RH neće u konačnici zanimati tko upravlja zdravstvenom ustanovom nego kako upravlja. Do sad, način upravljanja općim akutnim bolnicama nije dobar. Stoga iz godine u godinu ponavljaju se i događaju se određene sanacije ne malim financijskim sredstvima, stoga se formiraju liste čekanja, imamo neadekvatnu dostupnost i kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite.
Sve nam je cilj ovom metodom ispraviti i sam prijenos osnivačkih prava ne bi trebao uopće biti političko pitanje, već pitanje postizanja organizacijske, kadrovske i financijske stabilnosti hrvatskog zdravstvenog sustava. Nije nam cilj stvarati podjele nego upravo međusobno povezivati sustave i sa jednog strateškog aspekta sagledati realne mogućnosti, realne kapacitete, realne kadrovske, kadrovsku priču, realnu materijalno-tehničku priču i na taj način objediniti upravljanje hrvatskim zdravstvenim sustavom na način da unaprijedimo isti, da unaprijedimo i dostupnost i kvalitetu.
Prema tome, moja poruka svim građanima Međimurja je da nakon provedene reforme, trebali bi očekivati bolju, dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.
Nadalje, trebam vam reći da je hrvatski zdravstveni, poglavito bolnički sustav zanemaren i stoga smo iznjedrili određenu reformu koja će osim bolničkog sustava jačati primarnu zdravstvenu zaštitu, što nam je najveći cilj, međutim, i bolnički zdravstveni sustav moramo urediti. Moramo napraviti novu mrežu javnozdravstvene zaštite. Upravo prenošenje osnivačkih prava jedan od temelja za isti. Moramo napraviti kategorizaciju i funkcionalnu integraciju bolničkog sustava, jer kako odgovoriti na činjenicu da je nedavno, da su nam dvije slavonske županije poslale odbijenicu na naš prijedlog funkcionalne integraciju dviju bolnica koje više nego potreban.
To je loš put, tako ne možemo dalje. Stoga prijenos osnivačkih prava samo je jedna poluga koja omogućava daljnje korake. Nadalje, osim dakle kategorizacije bolnice i funkcionalne integracije, moramo stvarati nacionalne i regionalne centre izvrsnosti, grupirajući pacijente po pojedinim vrstama i kategorijama, a ne da nam se dešava ovo što se sada dešava, da i neki savršeni kirurg, izvanredan kirurg operira .../Upadica: Hvala vam./... određenu bolest 3 .../Upadica: Hvala vam./... puta dnevno. Znači sve je cilj riješiti te izazove.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala ministre. Izvolite očitovanje, zastupniče.

Srpak, Dražen (HDZ)

.../Govornik naknadno uključen./... događaja i nekih uopćenih nedostataka. Liječničkim jezikom, ova reforma je zapravo krenula nakon postavljanja dijagnoze i ona bi zapravo trebala biti iskorak prema ozdravljenju pacijenta, ali to u ovom slučaju znači ozdravljenju zdravstvenog sustava, što bi pak posljedično trebalo osigurati bolje hrvatsko zdravstvo, bolje liječenje pacijenata, bolju preventivu.
Zdravlje i liječenje ljudi nije, ne može i ne smije biti politika. Svakako je važno, kako ste rekli, da uvažavate mišljenje naših župana i očekujete njihovu suradnju u provedbi zdravstvene reforme. Međimurje ima svoje specifičnosti i molim vas da se i u tome vodi računa, poštovani ministre, kod provedbe ove reforme i da u konačnici pacijent u skorijoj budućnosti osjete da je dijagnoza bila ispravna, a pacijent, hrvatsko zdravstvo kreće putem oporavka sa organizacijskom i financijskom održivošću, sa pacijentima u središtu, sa njihovim pravima u središtu, sa puno manjim listama čekanja i kvalitetnom zdravstvenom skrbi.
Hvala vam ministre, nadam se da su Međimurke i Međimurci čuli ovo što ste rekli.
PDF