Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 15

PDF

16

  • Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti
26.01.2023.
Prelazimo na Izvješće o uredbama koje je Vlada RH donijela, da to je to, koje je Vlada RH donijela na temelju zakonske ovlasti

Podnositelj akta je Vlada RH na temelju čl. 3. Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga HS-a.
Raspravu su provela opet četri Odbora za zakonodavstvo, zdravstvo i socijalnu politiku, za pravosuđe i za gospodarstvo. Ja mislim da je g. Salapić će ispred Ministarstva pravosuđa i uprave držati uvodnu riječ.
Izvolite.
Hvala lijepo.
Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane zastupnice i zastupnici.
Dakle, Vlada je donijela Uredbu o izmjeni Zakona o obveznim odnosima to je ona ustavna ovlast kada Sabor nije zasjedao. Dakle, Zakonom o izmjenama Zakona o obveznim odnosima izmijenili smo odredbu st. 2. čl. 89. Zakona o obveznim odnosima jer se kao referentna stopa propisana je kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja, a broj postotnih poena koji se dodaju na referentnu stopu u odnosima iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava izmijenjen je iz pet u osam. Ove izmjene bile su uvjetovane usklađivanjem Zakona o obveznim odnosima sa uređenjem propisanim Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u koju je prenesena direktiva EU 2001/7 koja propisuje ovakvo uređenje za države članice EU čija je valuta euro.
S obzirom da kamatna stopa Europske središnje banke koja se primjenjuje na polugodište od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. iznosila je 0%, a od lipnja '22.g. do prosinca '22.g. ona je porasla na 2,50%. Na dan 21. prosinca '22.g. kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije … iznosi 2,50%.
Za posljednje polugodište stopa zateznih kamata za ostale odnos iznosila je 5,31%, a prema posljednjoj referentnoj kamatnoj stopi Europske središnje banke u skladu s uređenjem iz Zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima ona bi po ovome porasla na 7,5%.
S obzirom da bi to bilo dakle određeni inflatorni udar, prvenstveno tu mislim na naše građane mi smo se odlučili da tu referentnu stopu vratimo na stari iznos od 3%, tako da bi učinak za zatezne kamate za fizičke osobe u RH iznosio manje. To u stvarnom životu znači da bi primjenom stope zateznih kamata od 5,5% na glavnicu od 10.000 eura da nismo ovo vratili na staro zatezna kamata iznosila 47,26 eura, a po ovome kad ga sad vratimo na 3% nazad ona iznosi 36,16 eura. Dakle, prvenstveno smo zbog građana vratili ovo na staro čime smo regulirali odnos da bismo zaštitili naše građane u odnosu na ove zatezne kamatne stope.
Evo hvala lijepo.
Hvala i vama. Nemate replike koliko vidim. Čekajte, čekajte nešto se pojavljuje. Evoga gospođa Marić. …/Upadica se ne razumije./… Ok, ok.
Svi predlagatelji, a onda replike po predlagatelju onda od replike.
Gospodin Dulibić izvolite. Takav je poslovnik g. Dulibić šta možemo morate dva puta doć gore dole ako će bit replika.
Izvolite.
Hvala g. potpredsjedniče HS-a.
Uvažene saborske zastupnice i zastupnici.
Vlada je donijela sukladno svojim ovlastima uredbu sa zakonskom snagom o zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije, time smo transponirali u hrvatski pravni sustav direktivu, Uredbu Vijeća 2022/1854 od 6. listopada koja govori o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visoke cijene energenata. Znači sukladno čl. 3. ove uredbe odredili smo koji su to prihodi i fiksirali smo gornju granicu kao što je i uredba sama rekla na 180 eura po MWh znači bilo za proizvođače, bilo za one koji su posrednici i trgovci, obuhvaća se veleprodajno tržište električne energije ovom uredbom jasno sukladno zakon kojim se uređuje tržište električne energije, a to je Zakon o tržištu električne energije.
Operator tržišta električne energije i subjekt za burzovno tržište, tj. HROTE i Cropex dužni su za vrijeme trajanja mjera dostaviti Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji HERA-i sve podatke i pojedinačne transakcije na temelju koga će HERA jasno utvrditi te sve obaveze. I ono što je bitno napomenuti, prihodi od tih viškova prihoda koji se trebaju uplatiti ovom uredbom su i propisani gdje se uplaćuju. Uplaćuju se u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Vlade je ovom uredbom odnosno ovom uredbom sa zakonskom snagom odredila da to ide isključivo u namjenu ugradnje fotonaponskih elektrana za kućanstva, u obiteljskim i više stambenim zgradama do 50% zaokružene financijske konstrukcije što je jako dobro i to je u skladu sa zaključkom Vlade u kojem se apsolutno potiče solarizacija Hrvatske, ali ovdje se znači dao se isključivo fokus na građane i građanstvo obzirom na to da je ne samo zbog energetske tranzicije nego i zbog standarda i zbog svih drugih situacija bitno da se to podupire.
Jasno da smo čl. 4. st. 8. isključili sve subjekte koji su sukladno Uredbi o otklanjanju na domaćem tržištu, poremećaja na tržištu energenata uključeni kao što su HEP i svi ostali, a posebno HEP da ne potpada pod to obzirom da je da su oni već praktično ogromne terete na sebe preuzeli. Jasno da smo isključili hrvatski, one subjekte koji su u sustavu poticaja u HROTE-u jer onda to ne bi uopće imali smisla, definirali smo koja je proizvodnja i odnosno ko daje podatke o proizvodnji, a to je Operator prijenosnog sustava i Operator distribucijskog sustava i to bi bilo otprilike to i ovaj eto od mene toliko, hvala.
Hvala lijepa g. Milatić, uz ispriku što sam vas zvao sa imenom g. Dulibića koji će sad doć i ovaj, ali redoslijed je bio takav, ja sam samo pročitao…/Govornik se ne razumije/….
Gospodin Dulibić, izvolite.
Hvala lijepo g. potpredsjedniče.
Poštovani saborski zastupnici, ovom Uredbom o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti se za godinu dana produžio rok važenja rješenja o odobrenju rada privatnih praksi ljekarni u zakupu. Radi se još o ukupno 13 zakupaca koji su u tom statusu. Navedeni zakupci su u obvezi pribaviti dokumentaciju propisanu Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koja je potrebna za završetak upravnog postupka preoblikovanja privatnih praksi ljekarni u zakupu pri čemu se u pojedinim slučajevima vode i sudski postupci vezani uz dokaz o pravu raspolaganja prostorom koji je gore navedenim zakonom obvezna dokumentacija za postupak preoblikovanja ljekarni u zakupu. Postupci izdavanja rješenja o preoblikovanju privatnih praksi ljekarni u zakupu prekinuti su rješenjem Ministarstva zdravstva, a radi rješavanja prethodnog pitanja vezanog uz pravo raspolaganja prostorom za obavljanje zdravstvene djelatnosti u privatnoj praksi o kojem pitanju su pokrenuti sudski sporovi. Evo, hvala vam lijepa.
Hvala i vama.
E sada ovaj idemo na, na replike i vi ćete mi, gđa. Kristina, replike po, replike po državnim tajnicima.
…/Upadica: Milatić i Dulibić/….
Znači za, ne bio je, bila je jedna, bila je gđa. …
…/Upadica: A odustala je/….
A odustala je, dobro, vi ste odustali gđa. Marić, znači za g. Milatića prvi je g. Okroša, replika.
E hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče.
Uvaženi državni tajniče, prošli tjedan smo ovdje u sabornici na aktualnom satu imali priliku čuti ministra gospodarstva i održivog razvoja upravo na pitanje ovog zakona o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije gdje ste to fino obrazložili da je cijena ograničena na 180 eura po megavatsatu i da će se taj višak, jel tih cijena koji bude, usmjeravati i kanalizirati upravo u Fond za zaštitu okoliša i energetsku ovoga održivost gdje će se financirati sa 50% upravo solarne elektrane u kućanstvima i zgradarstvu.
Zanima me samo mišljenje vaše, koliko će se to utjecati na eventualni, na eventualno smanjivanje inflatornih pritisaka upravo ta uredba koja je po meni iznimno važna, iako po meni na pravovremeno je reagirala Vlada s njom, ona vrijedi do 30.6. ove godine?
Fala.
Odgovor.
Ova uredba će svakako utjecati na smanjenje inflatornih pritisaka. Nije ni bez razloga EU i donijela tu uredbu koju mi sad samo ovaj operacionaliziramo obzirom da je ona za nas obvezujuća jer je očito da su, da, da je i zbog ove uredbe između ostalih i cijena električne energije na burzama svela se sada u neke okvire koji, koji su još uvijek veliki, al kad se sjetimo da je u ljeto na HUDEX-u došla bila električna energija čak i do 950 eura, da se ona tu sad kreće negdje oko 200 i čak dođe i do ove cijene od 180, znači da apsolutno mi mislimo da ova uredba i uredba jasno EU i ovo naše transponiranje odnosno operacionaliziranje uredbe koja je za nas obvezujuća će ovaj smanjiti inflatorne pritiske i to je dobro i onda ćemo vidjeti kako će to sada ići i kako bismo dalje postupali po tome.
Fala.
Gospodin Ostojić.
Pa kad već nije Tomašević zeleni gradonačelnik, dobro je da je Vlada postala zelena, nije žuta, al je zelena, ovaj i ta vaša uredba je hvale vrijedna, ali fali vam nešto. Vi znate da su Hrvati ulagali u cigle, vi ste s Hvara jel…/Upadica Milatić: Da/…dakle znate da su ulagali u cigle, u vikendice u socijalizmu jel naprosto…/Govornik se ne razumije/….
…/Upadica Milatić se ne razumije/….
Vjerojatno i vi ako ste poštovali zakon imate ili vaši susjedi imaju nekoliko kuća u Jelsi gdje za svaku kuću ili vikendicu su tražili posebno brojilo.
…/Upadica Milatić: Tako je/….
I sad imaju ukupno 200 kvadrata i 4 brojila, kad ćete to spojit, kad ćete napraviti energetsku zajednicu? To je ključ promjena, energetska zajednica koju već dugujete već godinu dvije dana koja može povezati sva ta brojila na jedno mjesto, šibnete FNE na krov, proizvodite struju i da definitivno spašavate, spašavate prirodu.
Dakle moje pitanje konkretno, energetska zajednica kad?
Energetska zajednica zakonom…
Oprostite, oprostite, moram vam…
…/Upadica Milatić: Pardon, ispričavam se/….
…moram vam dat riječ, ali inače ja imam 4 adrese i 2 brojila, tako da i adrese se množe ne samo brojila.
Izvolite, izvolite.
…/Upadica se ne razumije/….
Gdje sam živio prije 30.g..
…/Upadica: Da/….
Izvolite.
Hvala g. potpredsjedniče.
Što se tiče energetske zajednice, znači u listopadu prošle godine, pretprošle, pardon, je stupio na snagu Zakon o tržištu električne energije koji je regulirao energetske zajednice i odnosno i Zakon o obnovljivim izvorima isto tako nakon mjesec dana. Ta dva zakona su to regulirala, znači to postoji. Ako HERA još nije donijela pravila, mi evo smo neovisnom regulatornom tijelu više puta rekli da to napravi, a oni nas uvjeravaju da to evo samo što nije. Ja se toplo nadam i, i dijelim s vama isto to očekivanje da to bude što je moguće prije, a to je znači za ovo više mjerila u jednoj kući. A što se tiče više kuća i više mjerila tu imamo i agregiranje koje je ovaj isto propisao taj zakon koji istu takvu stvar može regulirati.
Hvala lijepa, hvala lijepa.
Gospodin Daus.
Hvala lijepo g. potpredsjedniče.
Poštovani državni tajniče, priča se u zadnje vrijeme mnogo o poticanju alternativnih izvora energije. Određeni ljudi, pa i u svojim obiteljskim kućama počeli su investirati pogotovo u solarne sustave, al moje pitanje je gdje smo stigli s brzinom priključka tih solarnih ajde da ih nazovem sustava solarnih na, na HEP-ovu mrežu odnosno dal, što je i dal je ministarstvo uspjelo učiniti s pritiskom na HEP kao državnu tvrtku da se to ubrza jer znamo da su mjeseci u pitanju, u nekim slučajevima nažalost već se priča i o godini dana.
Hvala.
Hvala.
Što se tiče toga ministarstvo kontinuirano razgovara sa HEP-om, HEP je svjestan tih problema koji se pojavljuju na terenu obzirom da teret tih priključaka odnosno zahtjeva za, za samoopskrbu i samoproizvodnju nije isti po svim distribucijskim područjima. Jasno da je južnije taj teret veći. ODS je sve jače ekipiran i sve više oni to rješavaju, pojačavaju maksimalno sve to, tako da i to se polako skraćuje ali i paralelno se podiže broj, broj zahtjeva. Mislim nije nevažan podatak da sada ODS otprilike oko 5 megavata mjesečno priključuje i obrađuje takvih zahtjeva. Kad vidite to, to su ogromni megavati, ali slažem se s vama još dalje trebamo pojačati tu aktivnost.
Gospođa Marić, a za gospodina Dulibića, hvala lijepa, hvala lijepa.
Izvolite gospodin Dulibić.
Gospođa Marić.
Hvala lijepa.
Poštovani državni tajniče Uredbom o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti se produžio rok vađenja, važenja rješenja o odobrenju rada privatnih praksi ljekarni u zakupu, 13 ih se navodi, zanima me na kom području su te ljekarne, da li je datumski sve odrađeno prema onom Članku 261. Zakona o zdravstvenoj zaštiti da će, znači morali su poslati dokumentaciju do 31. listopada.
I slijedeće ovi sudski sporovi koji se vode na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske, Splitsko-dalmatinske zbog čega se vode i u kojoj su fazi.
Hvala lijepa.
Odgovor izvolite.
Ma to je jedan problem koji već vučemo od 2008. godine, ja, a problem je dosta i duži ali ovaj problem od donošenja zakona. Znači određene županije koje ste vi nabroji znači te 4 županije uključujući i Grad Zagreb nisu zakupcima u privatnoj praksi u ljekarni htjeli dati ugovor o raspolaganju prostorom. Oni smatraju da to imaju pravo i vode se sudski sporovi. Dok se to ne riješi dotle imamo taj problem i moramo ovom uredbom sa zakonskom snagom rješavati to pitanje. Kažem bilo je to značajno više tih slučajeva, neki se rješavaju u određenoj fazi, neki su na Upravnom sudu, čekamo završetak tih postupaka pa da riješimo taj problem do kraja. …/Upadica: Hvala./… Na području ove 4 županije gdje je to navedeno, da.
Hvala.
Gospodin Šimić.
Hvala lijepo potpredsjedniče sabora.
Poštovani državni tajniče, pa evo za pohvalit je apsolutno ova uredba, za pohvalit je reakcija hrvatske Vlade, naravno i Ministarstva zdravstva jer je unatoč neuspijevanju dovršetka svih upravnih postupaka omogućila rad ljekarni što je najbitnije jer ipak je najbitnije da naši korisnici, krajnji korisnici naši pacijenti budu zbrinuti dok se ne riješe ovi sporovi i nadamo se da će se u ovih godinu dana koji je ishodovan odlukom Vlade rok, produžen rok da će ti problemi biti riješeni.
Evo, hvala lijepo.
Evo hvala i vama, znači morali smo ići sa ovom uredbom da ljudi, znači da tih 13 zakupaca ljekarni omogućimo da nastave svoj nesmetani rad da se u cilju opskrbe stanovništva.
Hvala lijepa, nemate više replika, hvala.
Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, otvaram raspravu i gospodin Mišel Jakšin, Klub zastupnika SDP-a, uvijek isto po istoj špranci.
Izvolite.
Hvala najljepša poštovani potpredsjedniče.
Poštovani državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici, dakle usudio bi se reći bez obzira na određene različitosti da je ovo jednim dijelom i nastavak prve točke koju smo danas raspravljali jer da imamo uredbe Vlade, ali moramo navesti da i u tim uredbama ima ponešto od onoga što se donosilo zbog da li pristupanja u određene euroinstitucije, mislim sad tu na euro, da li se išlo u smjeru toga da pratimo poteze i odluke koje je Europska komisija donosila, a ticali su se energetske neizvjesnosti do koje je došlo što zbog kompliciranja dobavnih lanaca uslijed Covid pandemije, što zbog ruske agresije na Ukrajinu koja je puno toga pošemerila u svjetskom gospodarsku.
I naravno pozorno slušajući raspravo o sve tri ove uredbe ne možemo ni u jednoj od uredbi reći da se s njom apsolutno ne slažemo i da ju nismo spremni podržati jer u konačnici za sve tri uredbe možemo reći da su ipak neke stvari i olakšale i napravile na bolji način.
No, ostaje nekoliko pitanja. Danas pričamo da smo radili nešto dobro što se ticalo kamatnih stopa jer euro, jer inflacija, da sad ne nabrajam sve što smo naveli i čuli. S druge strane onda možemo postaviti pitanje zašto tako isto ozbiljno nismo pristupali problemu za koji se najavljivao da će nam se dogoditi, a tiče se porasta cijena što zbog pritiska inflacije što zbog u konačnici, sad se skrivaju iz toga, ulaska u eurozonu. S jedne strane smo bili jako okretni i pokretni, s druge strane smo malo žmirili, malo spavali, e sad se nešto malo igramo pa ćemo objavljivati liste, pa ćemo prozivati trgovce, pa ćemo prozivati i obrtnike, pa ako netko veli da možda od početka nije dobro krenulo onda ćemo ga optužiti da eto upravo on brani te koji gule hrvatski narod i hrvatske građane, a nismo napravili apsolutno ništa da se uopće ne dovedemo u tu situaciju.
Ista ili slična priča je sa ovim dijelom koji se tiče energenata da nije hrvatska Vlada kriva što je došlo do takvih poremećaja na, u energetskom svijetu, ali nismo ni to iskoristili sa ovim break up-om koji smo si uzeli za dobrobit naših građana da vidimo što ćemo dalje. Mi i dalje ne dobivamo odgovore što nas čeka s cijenama energenata od 1. travnja, jer do 1. travnja je sve super, što će biti poslije vidjet ćete nemojte srljati.
Očito je da nemamo još spremnu niti ideju, nego jednostavno čekamo što će se događati na svjetskom energetskom tržištu. Isto tako svima su nam puna usta solara od lokalnih uprava do državne uprave, ali i dalje nismo napravili ništa u sustavu da se to uopće može upogoniti u nekim razumnim rokovima i dobro znam što pričam, jer kad dođete u HEP samo vam vele o.k. slobodni ste šest, devet mjeseci, nemojte nam skakati po glavi jer smo apsolutno zatrpani.
I ono ključno pitanje koje je apsolutno iščezlo nakon korupcijske afere iz javnog prostora. Ako pričamo o hrvatskoj energetici što smo pobogu prošlo je nekoliko mjeseci napravili do danas sa INA-om? Smjenjivala se uprava, neke se isto smanjivalo u nižem menadžmentu. Raspravljalo se tko će u nadzornom odboru, neke se i uhićivalo, velike su bile najave, premijer sam je rekao da je taj model upravljanja INA-om apsolutno neodrživ i da je protivan interesima Hrvatske i da to više neće dozvoliti. Ali nekako je vrijeme prošlo, mi ćemo uskoro opet pričati o energetici, a više nema ni spomena o tome da se u INA-i i oko INA-e nešto mijenja osim što sve što je oporba predlagala je bilo odbijeno uz konstataciju vi politizirate i prodajete demagogiju, mi radimo i tražimo rješenja.
Zbog energetske teme bilo bi dobro da u nekom sad skorom periodu barem do 1.4. saznamo i odgovor na pitanje koje je to rješenje koje imamo u upravljanju INA-om. Eto toliko od mene, hvala vam lijepa.
Hvala i vama.
Gospođa Vesna Nađ, Klub zastupnika Socijaldemokrata.
Izvolite.
Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege.
Pred nama je Izvješće o uredbama koje je Vlada RH donijela na temelju zakonske ovlasti i to Uredba o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Uredba o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije i Uredba o izmjeni Zakona o obveznim odnosima.
Hrvatski sabor je donio Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora kojim se ovlašćuje Vlada Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza, te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može urediti samo Hrvatski sabor u razdoblju od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. i od 15. srpnja 2023. do 15. rujna 2023.
Međutim, Vlada učestalo donosi uredbe na temelju zakonske ovlasti kako bi izbjegla se rasprava u Hrvatskom saboru ili kako bi sakrila da postojeći zakoni nisu provedivi prvenstveno jer se nije napravila adekvatna procjena učinka propisa ili se zakoni ne provode zbog spore i neučinkovite javne uprave ili pravosuđa a na štetu građana i poduzetnika.
Ako znamo da resorna ministarstva pripremaju nacrte zakona Vlada utvrđuje prijedloge zakona, a vladajuća većina ih može izglasati bez oporbenih ruku dajete mogućnosti Hrvatskom saboru da građani čuju i drugu oporbenu stranu.
Dakle, uredbama o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti zdravstveni radnici koji obavljaju privatnu praksu na osnovu zakupa iz članka 261. stavka 1. i 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti nastavljaju rad u privatnoj praksi zakupom najkasnije do 31. prosinca 2023. godine, dakle produžio bi se rok za godinu dana.
U obrazloženju ove uredbe navodi se da se radi o 13 zakupaca, konkretno o ljekarnama. Ovim dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvaćeni su zdravstveni radnici koji privatnu praksu zakupom obavljaju od stupanja na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti 2008. godine, a za koji nije proveden postupak preoblikovanja za obavljanje te djelatnosti.
Ovo je već treća uredba kojom se produžuje rok zakupcima, zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu od stupanja na snagu zakona iz 2008. a nije proveden postupak preoblikovanja privatne prakse u ordinaciji sukladno članku 261. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Navodi se kako se u pojedinim slučajevima u gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji, Krapinsko-zagorskoj županiji i Splitsko-dalmatinskoj županiji vode i sudski sporovi vezani uz dokaz o pravu raspolaganja prostorom koji je gore navedenim zakonom obvezna dokumentacija za postupak preoblikovanja ljekarni u zakupu.
Kako znamo da se neki sudski sporovi vode i više od desetljeća za pretpostaviti je da ćemo i iduće godine dobiti na saborske klupe još jedno ovakvo izvješće o uredbi kojom se produžuje rok zdravstvenim radnicima koji privatnu praksu obavljaju u ordinaciji koja je pod zakupom. Mi u ovom izvješću ne vidimo koje su to ordinacije, jesu li možda ljekarne na otocima ili u mjestima gdje nema drugih zdravstvenih djelatnika, odnosno ljekarne koje obavljaju tu zdravstvenu zaštitu. Sve je to nejasno i očito je da kod donošenja zakona se nije obavila procjena učinka propisa kako bi se vidjelo jesu li odredbe zakona uopće provedive.
Tako je donesen Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji u potpunosti nije moguće provesti, pa se krpa uredbama koje Vlada donosi na temelju zakonske ovlasti kad Sabor ne zasjeda. Na taj način se ignorira i marginalizira Hrvatski sabor da bi se sakrila nesposobnost pojedinih resora konkretno Ministarstva zdravstva, da Vladi predloži kvalitetne i provedive nezakonske prijedloge koji se moraju raspraviti u Hrvatskom saboru. Očito nije sporno da se i ovim 13 zakupaca treba produžiti rok za usklađivanje sa zakonom, ali se treba analizirati koji su razlozi da se to do danas nije učinilo i predložiti zakonske izmjene.
Što se tiče Uredbe o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije koja je stupila na snagu 1.1.2023. i koja ima čak 11 članaka jasno je da i ta problematika se trebala riješiti u vidu zakonskog prijedloga tim više što je već u članku 1. uredbe navedeno da se ovom uredbom osigurava provedba uredbe Vijeća od 6. listopada 2022., o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije u dijelu koje se odnosi na mjere za primjenu gornje granice tržišnih prihoda i raspodjele viška prihoda od zagušenja krajnjim kupcima električne energije, dakle u vrijeme kad Sabor je zasjedao. Ali opet se ignorira hrvatski sabor kao najviše zakonodavno tijelo Republike Hrvatske.
Nesporno je da postoje opravdani razlozi za intervenciju u području cijena električne energije kojima se omogućuje privremeno ublažavanje rizika da cijene električne energije i troškovi električne energije za krajnje kupce dosegnu neodrživu razinu te se ujedno na taj način spriječi dodatni inflatorni pritisak na industriju i potrošače.
Međutim i u ovom slučaju smatramo da je to trebalo učiniti zakonom, a ne uredbom Vlade kako bi se izbjegla rasprava u Hrvatskom saboru. Možda bi se u toj raspravi poteglo i pitanje zašto se HEP kao javno poduzeće u vlasništvu RH reklamira na televiziji i koliko troši za marketinške usluge i to javnog novca. S druge strane određuje se gornja granica tržišnih prihoda od 180 eura po megavat satu, a višak prihoda koji energetski subjekti stječu iznad gornje granice cijene upućuje se u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Višak tržišnih prihoda smatra se prihodom RH, a kojim upravlja i raspolaže Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isključivo za namjenu samoopskrbe u kućanstva električnom energijom izgradnjom fotonaponskih modula u iznosu od 50%. Dosada je RH, dosada je u RH priključeno oko 5 tisuća fotonaponskih modula u kućanstvima, a sukladno sredstvima prikupljenim temeljem ove uredbe u slijedećih godinu dana procjenjuje se prikupljanje sredstva za financiranje još novih 20 tisuća fotonaponskih modula u kućanstvima ukupne snage 360 tisuća kilovata.
Dakle, o tzv. višku tržišnih prihoda odlučuje Vlada bez rasprave u Hrvatskom saboru o tome je li to najoptimalnija odluka za potrošače i proizvođače u situaciji kada u nekim zabačenim selima građani u RH još nemaju električnu energiju trebalo je raspraviti. Navodi se kako razina, razina na kojoj se, je utvrđena gornja granica tržišnih prihoda ne bi treba ugroziti i sposobnost proizvođača na koje se primjenjuje, uključujući i proizvođače energije iz obnovljivih izvora da povrate svoje troškove ulaganja i operativne troškove.
Međutim, pred nekoliko dana vidjeli smo reportažu na tv u kojoj jedan mladi poljoprivredni proizvođač električne energije na bioplin se žalio da mu je proizvodnja sada neisplativa i da će morati zatvoriti pogon i proizvodnju. Dakle, nesporno je da su, da je domaća biopostrojenja su pred gašenjem radi niske otkupne cijene električne energije o čemu izvještava i Agroklub i netočna je tvrdnja da utvrđena gornja granica tržišnih prihoda ne bi trebala ugroziti sposobnost proizvođača energije iz obnovljivih izvora.
Jedino nemamo primjedbi na Uredbi o izmjeni Zakona o obveznim odnosima kojom se radi zaštite interesa građana smanjuje broj postotnih poena koji se dodaju referentnu stopu europske, Europske središnje banke s 5 postotnih poena na 3 postotna poena.
Ipak Klub zastupnika Socijaldemokrata ne može podržati ovo Izvješće o donesenim uredbima, uredbama.
Hvala lijepa.
Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Marija Jelkovac.
Izvolite.
Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče.
Poštovani državni tajnici i poštovane kolegice i kolege, evo ispred Kluba HDZ-a ja ću reći nešto o ovom izvješću.
Naime, na temelju Članka 3. Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora i to onda kad Hrvatski sabor ne zasjeda, Vlada je donijela Uredbu o dopuni Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Uredbu o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije i Uredbu o izmjeni Zakona o obveznim odnosima te ih je dostavilo i o tome podnosi izvješće ovom domu.
Prije svega rekla bih kako podržavamo donošenje sve tri ove uredbe jer su one donesene iz opravdanih razloga i smatramo da su ustvari sve tri donijete u korist naših građana.
Naime, Uredbom o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti kako smo čuli produžuje se rok važenja rješenja o odobrenju rada privatnih praksi ljekarni u zakupu za godinu dana i to za preostalih 13 zakupaca na, iz određenih županija koji su obvezni pribaviti dokumentaciju propisanu Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koja je potrebna za završetak upravnog postupka preoblikovanja privatnih praksi i ljekarni u zakupu. I u nekim slučajevima kako smo čuli vode se sudski sporovi koji su vezani uz dokaz o pravu raspolaganja prostorom te stoga ti postupci nisu završeni. Smatramo da je stoga donošenje ove uredbe opravdano i vjerujemo da će u skoro vrijeme ti postupci biti završeni te da neće više biti potrebe za ovakvim intervencijama. Naravno da je to i u korist naših građana jer im se omogućuje da imaju osigurano rad ljekarni na njihovom području i da na taj način se osigurava i pravo na rad tih zakupaca u ljekarnama.
Što se tiče Uredbe o hitnoj intervenciji za rješavanja pitanja visokih cijena električne energije njome se omogućuje privremeno ublažavanje rizika da cijene električne energije i troškovi električne energije za krajnje kupce dosegu neodržive razine, a sredstva prikupljena temeljem ove uredbe usmjeravaju se za dugoročno rješavanje opskrbe energije po održivim cijenama na način da građani sami osiguraju svoju energetsku samodostatnost te se time sprječava dodatni inflatorni pritisak na industriju i potrošače. Ovom uredbom osigurava se provedba Uredba Vijeća Europe EU 2022/1854 koja je donijeta 6. listopada 2022. godine, a koja se odnosi na mjere za primjenu gornje granice tržišnih prihoda i raspodjele viška prihoda od zagušenja krajnjim kupcima električne energije. Razina na kojoj je utvrđena gornja granica tržišnih prihoda ne bi trebala ugroziti sposobnost proizvođača na koje se primjenjuje uključujući i proizvođače energije iz obnovljivih izvora. Određivanje gornje granice tržišnih prihoda od 180 eura po megavatsatu predstavlja razinu koja je znatno iznad početnih tržišnih očekivanja.
Ona je također viša uključujući razumnu maržu od trenutačnih srednjih troškova proizvodnje energije čime se proizvođačima na koje se primjenjuje omogućuje da pokriju svoja ulaganja i operativne troškove.
Višak tržišnih prihoda sukladno uredbi ostvaruju energetski subjekti koji na temelju sklopljenih ugovora o prodaji električne energije na veleprodajnom tržištu električne energije stječu tržišni prihod prodajom iznad gornje granice cijene. Isti se uplaćuje u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Višak tržišnih prihoda smatra se prihodom RH kojim upravlja i raspolaže Fond isključivo za namjenu samoopskrbe kućanstava električnom energijom izgradnjom foto naponskih modula u iznosu do 50%.
Ova uredba i mjere utvrđene njom primjenjuju se sukladno važenju Uredbe Vijeća Europe koja se primjenjuje od 1. prosinca do 30. lipnja 2023.g., a ova uredba stupa na snagu sa 1. siječnjem 2023.g.
Obzirom na cjelokupnu situaciju koja je nastala i agresijom na Ukrajinu i koje smo svjesni obzirom na ustvari probleme sa osiguravanjem energenata smatramo da ova uredba također će pridonijeti sigurnosti naših građana od previsokih cijena energenata.
Treća Uredba u izmjeni Zakona o obveznim odnosima odnosi se samo na izmjenu odredbe st. 2. čl. 29. kojim je propisana referentna stopa za izračun visine stope zateznih kamata u odnosima iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovaca i osobe javnog prava te ostalim odnosima. S obzirom na povećanje navedene kamatne stope Europske središnje banke od donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima ocijenjeno je da bi visina stope zateznih kamata za ostale odnose negativno utjecala na ekonomsko-socijalni položaj građana. Iz tog razloga je radi zaštite interesa građana smanjen broj postotnih poena koji se dodaju na referentnu stopu Europske središnje banke s pet na tri postotna poena. Stoga smatramo da je ova također uredba donesena u svrhu zaštite naših građana iz opravdanih razloga te je podržavamo.
Dakle, kao što sam rekla klub HDZ-a podržat će prihvaćanje ovog izvješća jer smatramo da su sve tri ove uredbe donesene iz opravdanih razloga.
Hvala.
U ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govorit će poštovana zastupnica Dalija Orešković.
Izvolite.
Drage zastupnice i zastupnici, dragi građani.
Među uredbama o kojima sada raspravljamo je i ona o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije i nekako je pomalo neugodno da se ova tema poklapa sa razdobljem u kojem mediji izvještavaju o ulozi državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva Ive Milatića u procesu izdavanja energetskih odobrenja tvrtkama koje žele pokrenuti projekte vezane uz obnovljive izvore energije.
Prema pisanjima nekih medija navodi se da je ovdje prisutan Ivo Milatić tražio preko svojih bliskih osoba i primao mito odnosno da je odobrenja davao nekim tvrtkama koje su mu bile bliske, a da je drugim tvrtkama izdavanje odobrenja neopravdano odugovlačio. Je li tome tako ili nije, ne znamo. Pitanje je hoće li se i na koji način time baviti tijela kaznenog postupka. No imajući na umu da još uvijek negdje po ladicama prašinu skuplja sad već pomalo zaboravljena afera Vjetroelektrane ne mogu ne ukazati na činjenicu da očito u ovoj državi i u resornim ministarstvima uvijek postoji jedan te isti problem da je način rada tih tijela i kriterij odabir kadrova ostao isti, uvijek neka damo Rimac ili neki tamo Miletić određuje i kroje kome će se neko pravo priznati, a kome neće, a pri tom će korist izvlačiti za svoj ili nečiji tuđi privatni džep, a ne vodeći računa o javnom interesu.
I to je osnovni problem Hrvatske, a ne uredbe o kojima se sada ovdje raspravlja. I kada osluškujem taj muk i tu nezainteresiranu raspravu onda se pitam bi li bilo primjereno reći da bi HS kao zakonodavno tijelo, kao instituciju koja bi trebala biti najviša među drugim institucijama naprosto trebalo ćušnuti da se malo razbudi. I sve dok ovaj dom, ovo tijelo, ova institucija ne zatraži da Hrvatska jasno odredi svoj energetski smjer da kaže u čemu se on sastoji, da opiše kako će izgledati način provedbe tog smjera kroz barem neko višegodišnje razdoblje i dok ne definira kako će implementirati antikorupcijske mehanizme u makar ovakva resorna ministarstva kod kojih je po prirodi stvari prisutan uvijek visok korupcijski rizik, pravog smisla i prave rasprave ovdje nema jer ovakav HS doista ne služi svojoj svrsi, ali u tome na raznoraznim vjetrovima raznorazne Rimac i Milatići dobro lete.
Hvala.
U ime predlagatelja sada će govoriti pet minuta poštovani državni tajnik Ivo Milatić.
Izvolite.
Hvala gospodine potpredsjedniče. Jel u redu, mogu?
…/Upadica se ne razumije./…
Hvala g. potpredsjedniče.
Dužan sam reagirati na izlaganje uvažene saborske zastupnice gospođe Orešković koja obično i ne primjećuje da sam ja na toj klupi kada sam tu, ali danas je primijetila i zna mi ime i prezime i fino je to i za to se zahvaljujem na vašoj pažnji. Ovaj ovo što ste rekli da je bilo u medijima to uopće neću komentirati to će odvjetnici i svi oni koji se s time bave rješavati jer su to gnjusne laži, klevete, insinuacije, podmetanja, naručeno već poznate stvari koje se u hrvatskoj događaju kao osobi koja skoro 30 godina obnašam javne funkcije i koja, koja već 11 godina radi u Ministarstvu gospodarstva i Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Jasno je da sam izložen velikim pritiscima kada su u pitanju veliki interesi. I ovim putem obavještavam hrvatsku javnost da sam izložen velikim pritiscima jer svi bi htjeli da se izdaju energetska odobrenja i oni koji imaju valjane dokumente i oni koji nemaju, ali nažalost za one koji bi htjeli nešto što se očito ne može ja ih moram izvijestiti da mi kao ministarstvo postupamo isključivo po slovu zakona, a to znači da sva odobrenja izdajemo na način da svi oni koji su dali iskaz interesa sukladno Članku 133. Zakona o tržištu električne energije se izdaju putem javnog natječaja uz preduvjet da se provjere dokumenti da li su sukladno prostorno planskom dokumentaciji ispravni i da li su oni dokumenti koje je zakon tražio tu dani. Kako su nam županije dostavljale, dostavljale ovaj podatke o svemu ostalom, kako smo provjeravali tako idemo. Evo danas će na web stranici biti još 15 novih natječaja. Mi procjenjujemo da će do kraja cijelog tog procesa biti maksimalno još 30 možda 30 i nešto javnih natječaja. Svi ostali zahtjevi onih 216 iskaza interesa su već jednim velikim dijelom odbijeni i ostatak će biti odbijen. Svaki taj naš pod navodnike odbijanac ili odbijanje ili svaki naš javni natječaj neka provjere upravni sudovi, sva tijela koja god trebaju provjeriti, sve mi to radimo kako spada i kako je zakon propisao. I meni je žao da neko možda nije ostvario svoj interes, ali, a mislio je da može, ali očito ne može.
I jako sam žalostan da vi kao saborska zastupnica tako jedan, jednu neosnovanu, gnjusnu optužbu na moj račun i na moj rad i na mene osobno i napad na mene i moju obitelju, obitelj sada ukalupljujete u politiku Vlade, u rad ministarstva što je apsolutno neprimjereno i ne podržavam u nikakvom smislu jer to jednostavno nije niti pristojno niti mi moj kućni odgoj dozvolio da ja tako nešto nekomu kažem, ali vaše pravo vi ste saborska zastupnica, vi možete govorit ono sve šta god hoćete, ali isto tako dozvolite meni obzirom da ste direktno udarili na mene da ja kažem nešto u svoje ime i ovaj u svoju obranu.
Znači svoj posao radim korektno i u skladu sa zakonom i sve ove godine sam to radio i uvijek će to tako biti. Da su pritisci jesu, da su neki nervozni jesu, ali ja im tu pomoći neću, moj je, moje je, moj je zadatak da vodim računa o tome da se nikakva lažna očekivanja ne bi dogodila da bi sutra hrvatska država bila u arbitražama. Svaki zakon koji je donesen, a tako i Zakon o tržištu električne energije 10 puta sam osobno bio sa suradnicima u DORH-u dok smo iščekirali sve moguće rizike. I zakon je donešen u maksimalnoj suradnji sa Državnim odvjetništvom i to što bi netko htio nešto okolo pa ovako ne dolazi i onda je najlakše zalagati, pustiti medijsku prašinu i onda sad neka se gospodin Milatić pere. A ja se ne perem, nemam razloga se od čega prati, ali moja je dužnost i obaveza da reagiram i da kažem ono što je za reći.
Imamo repliku poštovane zastupnice Orešković.
Zahvaljujem što ste se javili za riječ, smatram da ste to bili i dužni. Sad zanemarimo na trenutak da sam ja oporbena zastupnica, da ste vi dio vladajuće većine pa je to jedan dio i političkih obračuna, čisto na razini neke struke. Činjenica je da resorno ministarstvo ima jedan teret javnog imidža od ranijih korupcijskih afera i činjenica je da je javni interes to da nitko u ovoj državi ne misli da nešto može ostvariti tako što će vama pokucati na vrata i nekome u ministarstvu staviti nešto u džep. Javni interes traži da se u propisivanju kriterija za davanje odobrenja točno zna na temelju čega će se ta odobrenja dati, da se vidi redoslijed prijava, da tu nema intervencija u redoslijedu prioriteta i da odluke budu obrazložene i da postoji mogućnost kontrole je li u skladu s onim što je unaprijed bilo rečeno da će biti uvjeti za odobravanje bilo, e to je ono što vas štiti.
Poštovani, poštovani državni tajnik.
…/Upadica: To je ono što vas štiti, ako to postoji mislim da ne./…
Hvala vam lijepo, hvala.
Apsolutno to postoji, zna se točno Odluka o odabiru energetskog odobrenja je postupak koji je u zakonu propisan, može se žaliti Upravom sudu i Upravni sud je sukladno zakonu ovaj dužan reagirati po hitnom postupku kao kad su žalbe kod DKOM-a i to smo u dogovoru s DORH-om radili kad smo zakon pisali svjesni činjenice ovoga što vi govorite da ne smijemo izložiti državi i ministarstvo, a tako i investitora da ide jedan postupak, pa drugi, pa treći i da onda nekom njegova investicija stoji zato što se neko žalio ili šta, šta, da se može brzo riješiti. Znači svi naši postupci su provjerljivi, svi naši postupci su transparentni. Ako vi želite da vam damo izvještaj kao saborska zastupnica i svi ovdje, slobodno ja ću vam dostaviti sve šta smo dosada napravili kako i na koji način, nikakav problem i sa osobitim zadovoljstvom.
Poštovani zastupnik Škoro ima repliku.
Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče.
Poštovani državni tajniče, ja sam poduzetnik, ovdje sjedim temeljem političkih događanja koja su se odigrala u zadnjih nekoliko godina i koristim prigodu pitati vas zašto mi poduzetnici dakle pri svakom susretu s HEP-om, u ove druge detalje neću ulaziti, nailazimo na činjenicu da nam staju svi projekti i da troje jako dugo i kako je moguće da onda ako se i stvore neki novci, maloprije je kolegica Nađ govorila o tome da se plaćaju skupe radijske i televizijske reklame, da je HEP sponzor svemu i svačemu, da je generator puno toga, mecena, kako je moguće onda da recimo kada mi poduzetnici tražimo priključak za struju oni nemaju kabele? Kako je moguće da sada i ja u jednom projektu kada sam razgovarao s njima tražili od mene 150 tisuća kuna da bi izgradili infrastrukturalnu mrežu i nakon toga opet meni naplaćivali struju i svim drugim poduzetnicima i građanima RH, a pri tome mi financiramo nešto što bi oni trebali izgraditi, kako je to moguće?
Poštovani državni tajnik.
Pretpostavljam da sve to što od vas HEP traži traži sukladno pravilima o priključenju, metodologijama i svemu onome što im je HERA i odobrila.
A ako me pitate zašto smo išli u ovaj novi zakon i sve to, išli smo baš iz razloga tih da se stavi jednoobrazno za sve investicije u Hrvatskoj da se zna koliko je to po megavatu kad je u pitanju priključenje na energane i na sve ostalo, da se zna kako se priključak naplaćuje, koliko čega što, da se izjednači cijena u cijeloj zemlji jer recimo nije normalno da u Zagrebu bi bio priključak skuplji, a u ostalom dijelu države jeftiniji, zašto bi Zagrepčani plaćali skuplji priključak od ostalih građana kad smo svi u istoj zemlji i iste poreze plaćamo. Tako da ja vas tu mogu razumjeti, ali mi kao zakonodavac radimo sve da HEP i svi ostali budu što je moguće efikasniji jer moja je uvijek tema „nije država samo država nego država je i država i HEP zajedno“.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a završno će govoriti poštovani zastupnik Tomislav Okroša, izvolite.
Hvala lijepo potpredsjedniče HS, poštovani državni tajnici, uvažene kolegice i kolege.
Evo danas raspravljamo o izvješću i uredbama koje je Vlada RH donijela na temelju zakonskih ovlasti i kao što smo već više puta ponovili to su 3 uredbe, Uredba o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Uredba o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije i Uredba o izmjeni Zakona o obveznim odnosima.
Što se tiče prve Uredbe o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti čuli smo da se radi o produže…, da se produžuje rok važenja rješenja o odobrenju rada privatnih praksi ljekarni u zakupu za ukupno 13 zakupaca, a da se vode i sporovi pred sudovima upravo na tu temu.
Uredbom su obuhvaćeni zdravstveni radnici koji privatnu praksu zakupom obavljaju od stupanja na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 2008.g., a za koje nije proveden postupak preoblikovanja za obavljanje privatne prakse u ordinaciji. A sukladno čl. 261. važećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti oni su u obvezi pribaviti dokumentaciju koja je propisana važećim zakonom, a koja je potrebna za završetak upravnog postupka preoblikovanja privatnih praksi ljekarni u zakupu.
Uredba o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanja pitanja visokih cijena električne energije, ona je izazvala i logično i najveću raspravu jer evo nažalost svjedoci smo i da se zbog energetike vode ratovi, nije to samo i ovaj rat koji trenutno traje u Ukrajini, ali posljedica na cijene, energenata na cijene ne samo električne energije nego i plina, ugljena na transportne sustave su ogromne.
Čuli smo ovdje evo i uvaženog državnog tajnika g. Milatića koji je rekao da je u jednom trenutku prošle godine ta cijena bila čak i 980 eura po megavatsatu što je stravično veća razina nego što je to bilo unazad u prosjeku kroz nekoliko godina ili samo godinu dana prije. Ovom uredbom se ta cijena, cijena se ograničava na 180 eura po megavatsatu kao jedinstvena gornja granica u cijeloj EU kako bi se očuvao standard ne samo građana nego kako bi se smanjili inflatorni pritisci i inputi svih, svih poduzeća, proizvođača, transportnih tvrtki i samim time se smanjila ta galopirajuća inflacija koje smo svjedoci, koja nastupa diljem Europe, ali i svijeta.
Posebno je bitno naglasiti da se upravo taj višak cijena koji će prelaziti iznad 180 eura da se on usmjerava u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a koristiti će se za izgradnju fotonaponskih modula za namjenu samoopskrbe kućanstava električnom energijom u iznosu do 50%, a prema procjenama sad u RH imamo nešto više od 5200 ugrađenih solarnih modula na kućanstvima, a procjenjuje se da će se u slijedećih godinu dana prikupljanjem ovih sredstava naći i sredstva za sufinanciranje novih 20 tisuća fotonaponskih modula u kućanstvima ukupne snage 360 tisuća kilovatsati.
Evo istaknuo bih da sam i jučer sudjelovao na jednoj Konferenciji Energetika u 2023.g. gdje je uz resornog ministra gospodarstva i održivog razvoja g. Davora Filipovića bio i čitav niz predsjednika i članova uprava državnih energetskih kompanija, ali i INA-e regulatornih tijela, ali i okupio se čitav niz stručnjaka iz energetike, biznisa i poduzetništva gdje smo imali priliku čuti da je doista taj prvi val udara na cijenu energenata prošao, da je i vjerojatno i zbog zime koja nije toliko dosada bila jaka, u Europi su, je smanjena potrošnja energenata, a nadamo se da će i popunjenost skladišta koja je na visokoj razini adekvatno odgovoriti na eventualnu krizu.
I treća Uredba o izmjeni Zakona o obveznim odnosima, s obzirom na povećanje kamatne stope koju je ESB primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koja iznosi 2,5% ocijenjeno je da bi visina stope zateznih kamata za ostale negativno utjecala na ekonomsko socijalni položaj građana. Stoga je radi zaštite interesa građana smanjen broj postotnih poena koji se dodaju na referentnu stopu Europske središnje banke s pet postotnih poena na tri postotna poena. I evo završno, Klub zastupnika HDZ-a podržat će sve ti uredbe koje je Vlada RH donijela na temelju zakonske ovlasti.
Zahvaljujem.
Time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti.
Mi ćemo sad napravit jednu stanku, ali prije stanke ćemo pozdraviti na galeriji učenike i učenice Obrtničke škole Požega pa ih pozdravimo /Pljesak/
Evo, a sada ćemo kao što sam najavio napraviti stanku do 13,00 kada je iznošenje stajališta klubova i nezavisnih zastupnika, a u kao što je isto tako najavljeno u 14,00 sati ćemo onda početi sa sljedećom točkom pa se malo odmorite do onda.

STANKA U 12:37 SATI

16

  • Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti
08.02.2023.
Izvješće o uredbama koje je Vlada RH donijela na temelju zakonske ovlasti, podnositelj je Vlada, rasprava je zaključena.
Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: „Prihvaća se Izvješće o uredbama koje je Vlada RH donijela na temelju zakonske ovlasti“.
122 je glasovalo, 114 za, 7 suzdržanih i 1 protiv pa smo donijeli zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.
PDF