Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 6

PDF

76

  • Mišljenja Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na temelju Zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora
19.03.2021.
Sada ćemo krenuti a glasovanjem, prvo ćemo proći kroz mišljenja Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na temelju zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskog sabora.
Imamo ih tri, pod a) koji je podnio zastupnik Nikola Grmoja, pod b) koji je podnio zastupnik Arsen Bauk i pod c) koji je podnio zastupnik Domagoj Hajduković.
Sukladno čl. 236. Poslovnika Hrvatskog sabora, o mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav odlučuje se bez rasprave.
Pa prvo dajem na glasovanje slijedeći zaključak, prihvaća se mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na temelju zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskog sabora koji je podnio zastupnik Nikola Grmoja a koja glasi: Odredbom čl. 236. stavku 1. Poslovnika Hrvatskog sabora određeno je kako predsjedatelj daje riječ zastupniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika čim je ovaj zatraži. Uvidom u video zapis 6. sjednice koja je održana 5. ožujka 2021. g. utvrđeno je kako predsjedatelj nije dao riječ zastupniku nakon njegovog višekratnog traženja da govori o povredi Poslovnika. Stoga se smatra kako predsjedatelj nije postupio u skladu s navedenom odredbom te je bio dužan dati riječ zastupniku čim je zatražio govoriti o povredi Poslovnika Hrvatskog sabora.“
…/Upadica sa strane, ne razumije se./…
Što ste rekli?
Ništa, onda glasujemo…
…/Upadica sa strane, ne razumije se./…
Htjela sam samo pojasniti da tražim stanku prije prve točke, prije mišljenja Odbora za Ustav. To sam .../Govornik se ne razumije./...
Znači želite sada stanku?
…/Upadica Orešković: Prije treće./…
Pa dobro, onda se javite prije treće, nemojmo sada na taj način raditi, dobro, u redu.
Dakle, tko je…? Povreda Poslovnika kolega Bauk, izvolite.
Mislim da je povrijeđen čl. 252. Poslovnika jer prema čl. 294. Poslovnika Hrvatskog sabora, kada Sabor usvoji mišljenje Odbora za Ustav, postaje sastavni dio Poslovnika te trebate prije glasanja proglasiti da je za donošenje ovog mišljenja potrebna natpolovična većina svih zastupnika, hvala.
Kolega Bauk, ne slažem se s takvim viđenjem zato što, samo malo, vidim da se neki jako već, dajte molim vas ono mišljenje što sam imao, o, a tu je, evo ga.
Dakle, ovdje su situacije u kojima je Sabor odlučivao o mišljenjima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav iz vremena i SDP-a i HDZ-a kada je odbor donosio svoje stavove a plenarna sjednica potvrđivala ta mišljenja bez natpolovične većine.
Dakle, imam nekoliko primjera, pratio sam ono što ste govorili.
Prvi je recimo iz 2015. g. kada je predsjednik odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav bio baš kolega Grbin i tada je na jedan zahtjev zastupnice Đurđice Sumrak provedena rasprava, glasovalo se je i 74 zastupnika bilo je za, 53 protiv i status tog dokumenta odnosno tog mišljenja bilo je da je prihvaćen.
Isto važi i za situaciju od 11. 2. 2016., tada je zastupnik Peđa Grbin bio je taj koji želio mišljenje odbora, isto tako odbor je dao mišljenje, glasovalo se ovdje na plenarnoj sjednici, 73 za, 48 suzdržanih i 2 protiv, status donesen.
I treći primjer iz 2020., 18. 12., isto tako mišljenje koje je potvrđeno većinom glasova ali ne da je bila natpolovična većina. Tako da vi imate pravo na taj prigovor ali isto tako ja ga neću sada usvojiti, vi se možete žaliti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Dakle, sada ću dati na glasovanje ovaj prvi a) prijedlog, dakle da prihvaćamo mišljenje Odbora za ustav, Poslovnik i politički sustav.
Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?
Glasovalo je 119 zastupnika, 114 za, 4 suzdržana i 1 protiv pa smo na taj način donijeli zaključak kako ga je predložio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Sada idemo na b), dajem na glasovanje slijedeći zaključak. Prihvaća se mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na temelju zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskog sabora koji je podnio zastupnik Arsen Bauk a koji glasi: Odredbom čl. 170. Poslovnika Hrvatskog sabora, propisano je kako će predsjednik Hrvatskog sabora ako ustanovi da podneseni prijedlog akta nije sastavljen u skladu sa Poslovnikom Hrvatskog sabora, zatražiti od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog s poslovničkim odredbama. U slučaju neotklanjanja nedostatka u roku od 15 dana od poziva, smatrat će se da prijedlog nije podnesen Hrvatskom saboru. Odredbom čl. 44. a) Zakona o sudovima, propisano je kako postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda RH pokreće Državno sudbeno vijeće. Kandidati podnose programa rada koji se uz njihove životopise javno objavljuju na mrežnoj stranici Državnog sudbenog vijeća. Zaprimljene prijave kandidata, Državno sudbeno vijeće dostavlja Uredu Predsjednika RH koji će o kandidatima zatražiti mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda RH i nadležnog odbora Hrvatskog sabora. Ovom odboru dostavljen je prijedlog Predsjednika RH za izbor predsjednika Vrhovnog suda RH od 8. ožujka 2021. KLASA: 021-13/21-07/35, UR.BR.: 71-21-01 i dopis predsjednika Hrvatskog sabora od 9. ožujka 2021. g. KLASA: 021-13/21-07/35, UR. BR: 65-21-02. Iz dostavljene dokumentacije proizlazi kako predsjedniku Hrvatskog sabora nije dostavljena dokumentacija iz koje bi bilo razvidno da je prijedlog za izbor predsjednika Vrhovnog suda RH podnesen od Predsjednik RH u skladu sa odredbama naprijed navedenog zakona a time i Poslovnika Hrvatskog sabora. S obzirom na navedeno, smatra se kako je predsjednik Hrvatskog sabora postupio u skladu s odredbom čl. 170. Poslovnika Hrvatskog sabora te nije odbacio prijedlog već je zatražio od predlagatelja da u određenom roku postupi te ga uskladi sa navedenom poslovničkom odredbom.
Tko je za? Imate, nisam vidio, oprostite.
Znači imamo zahtjev za stanku, poštovana kolega Dalija Orešković, izvolite.
Hvala, predsjedavatelju.
Tražim stanku u ime kluba Centra i GLAS-a radi dodatnih konzultacija.
Mislim da je ovdje važno u interesu sveukupne hrvatske javnosti i svih nas zastupnika, razjasniti o čemu se radi.
Dakle smatram da je neosnovano odbijen prijedlog Predsjednika Republike da se razmotri njegov prijedlog imenovanja nove predsjednice Vrhovnog suda, što god ja o tom imenovanju mislila. Naime, vaša ovlast kao predsjednika Hrvatskog sabora je bila to da provjerite je li riječ o ovlaštenom predlagatelju, što sasvim sigurno Predsjednik Republike u ovom slučaju jest.
Naime, čl. 268. i čl. 33. Poslovnika jasno definiraju što su vaše ovlasti a naša odgovornost kao zastupnika u Hrvatskom saboru je bila potom da imenovanje i prijedlog imenovanja Predsjednika Republike ocijenimo u smislu čl. 81. alineja 10 Ustava te da glasamo protiv s obzirom da njegov prijedlog nije u skladu sa procedurom i postupkom propisanom Zakonom o sudovima. No vi niste bili taj koji ste mogli tu ovlast, to pravo uzeti za sebe. Dakle, pravo je nas zastupnika da glasamo kako ćemo glasati, a vi niste imali pravo odbiti prijedlog Predsjednika da se ovo uvrsti u dnevni red sjednice Hrvatskog sabora. Hvala.
Sada je kolega Grbin, isto tako, obrazlaganje stanke, izvolite.
Zahvaljujem, poštovani g. predsjedniče. Uvažene kolegice i kolege.
U ime Kluba zastupnika SDP-a tražim stanku vezanu uz ovu točku dnevnog reda. Situacija ovdje je vrlo jednostavna. Mi sada više ne raspravljamo o prijedlogu Predsjednika Republike da se određena osoba imenuje predsjednicom Vrhovnog suda.
Ovo se pretvorilo u raspravu o pravu predsjednika Hrvatskog sabora da utvrđuje je li podneseni akt u skladu sa zakonom ili je u skladu sa Ustavom. Prihvaćanjem ovakvog mišljenja, predsjedniku Hrvatskog sabora dati ćemo ovlasti Ustavnog suda. Prihvaćanjem ovakvog mišljenja, predsjednik Sabora dobit će diskrecijsko pravo odlučivanja o tome je li neki akt podoban za raspravu ili nije, na temelju svoje ocjene je li takav akt usklađen sa Ustavom ili zakonom.
Poštovane kolegice i kolege, u parlamentarnoj demokraciji takvu ovlast ne može imati predsjednik HS. Može ju imati HS da odluči o tome hoće li prihvatiti neki akt ili neće ili ustavni sud koji će ocijeniti je li prihvaćeni akt ustavan, ali ne jedna osoba, ne jedna osoba koja je u stvari „primus inter pares“ prvi među jednakima zadužen da vodi sjednice HS, da na njima održava red, ali ne i da procjenjuje može li HS o nečemu odlučivati ili ne.
Poštovane kolegice i kolege, prihvaćanjem ovakvog mišljenja Odbora za ustav, poslovnik i politički sustav HS Hrvatska će prestati biti parlamentarna demokracija i postati nešto drugo što ja ne znam niti imenovati. Hvala.
Hvala lijepa kolega Grbin.
Dat ću riječi kolegi Bačiću, samo kratko, moram se osvrnuti na ovo što ste kazali budući da se radi upravo o mojoj odluci. Dakle, ja nisam odlučivao o ustavnosti i zakonitosti ovog prijedloga jer bi to bilo pogrešno. To nije moja zadaća. Ja sam utvrđivao samo da li sam dobio sve ono što je nužno da bi jedan prijedlog odluke bio spreman da ide na dnevni red. Budući da iz dokumentacije koju sam dobio iz ureda predsjednika RH potpisanu od strane predsjednika republike nije bilo razvidno da je on poštovao i postupio u skladu sa odredbama zakona, nisam vidio nikakvu dokumentaciju u provedenom javnom pozivu i kandidatu koji je proizašao iz tog javnog poziva, niti sam vidio program koji je dužan dostaviti kandidat koji se javlja za poziciju predsjednika vrhovnog suda. Ja sam temeljem toga zaključio da nemam dokumentaciju iz koje bi točka bila spremna za dnevni red i ja sam vratio to predsjedniku republike da upotpuni dokumentaciju i da vrati u roku od 15 dana. Dakle ovdje se, ovo je pokušaj, razumijem ja oporbu, pokušaj da se mene optuži da ja odlučujem o ustavnosti i zakonitosti nekog akta. To nisam činio niti neću niti mi ne pada na pamet. Ovdje je bilo razvidno vidljivo da taj prijedlog odluke ne sadrži potrebnu dokumentaciju da bi mogao postati dio dnevnog reda, o tome se ovdje radi.
Izvolite kolega Bačić.
Zahvaljujem g. predsjedniče.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku kako bismo još jednom ispred Kluba zastupnika HDZ-a jasno poručili svim kolegama zastupnicima, ali i hrvatskoj javnosti kako su zastupnici HS položili prisegu kojom prisegom su se obvezali poštivati ustav i zakone RH i Poslovnik kao akt kojim se uređuje unutarnje postupanje i rad HS i ima snagu i pravni status zakona RH.
Odbor za ustav, poslovnik i politički sustav se očitovao da predsjednik HS u ovom slučaju kada je vratio predsjedniku RH odluku o imenovanju predsjednice vrhovnog suda je postupio sukladno Poslovniku HS. Nije odbio uvrstiti u dnevni red nego je predsjednik HS, što je vrlo važno, zatražio od ovlaštenog predlagatelja da taj isti akt uskladi sa zakonom, a ovdje se radi o aktu koji se zove Odluka o imenovanju predsjednice vrhovnog suda. Temeljem čl. 161. Poslovnika HS odluka kojom sabor odlučuje o imenovanju temelji se i na zakonu i na zakonu i to ovdje piše. Kako u odluci koju je predložio predsjednik RH nije se utemeljio i oslonio na Zakon o sudovima kako je to propisano procedura izbora predsjednika Vrhovnog suda RH ništa drugo predsjedniku sabora RH nije preostalo doli zatražiti nadopunu dnevnog reda, a mi ćemo kao zastupnici poštovane kolegice i kolege priupitati predsjednika sabora RH zašto to nije uvrstio u dnevni red kad se za to steknu uvjeti kad neko od ovlaštenih zastupnika podnese prigovor tada ćemo odlučivat o dnevnom redu. Za sada to po meni i nama u klubu nema potrebe.
Hvala lijepo kolega Bačiću.
Dobro, neću sada davati stanku u trajanju od 5 minuta već ćemo nastaviti sukladno čl. 293.b. HS, pa ćemo pristupiti glasovanju.
Dakle, tko je za prijedlog zaključka Odbora za ustav, poslovnik i politički sustav, molim glasujmo.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Utvrđujem da je glasovalo 130 zastupnika i zastupnica, 77 za, 12 suzdržanih i 41 protiv, te je na taj način donesen zaključak kako ga je predložio Odbor za ustav, poslovnik i politički sustav.
Klub zastupnika HDZ-a, Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika Hrvatske socijalno liberalne stranke i Narodne stranke reformista, Klub zastupnika Nacionalnih manjina, Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke predlažu saboru donošenje zaključka koji glasi:
Prvo, HS u interesu jačanja ustavnosti i zakonitosti u RH ovim se zaključkom jasno opredjeljuje za takav izbor predsjednika odnosno predsjednice vrhovnog suda koji će doprinjeti unaprjeđenju rada hrvatskog pravosuđa.
Drugo, HS u skladu sa svojom ustavnom i zakonodavnom ulogom u procesu izbora predsjednika odnosno predsjednice vrhovnog suda iskazuje svoju spremnost da taj postupak odgovorno dijeli s drugim najvišim institucijama RH kojima je ustavom i zakonom dodijeljena uloga u procesu izbora predsjednika odnosno predsjednice vrhovnog suda.
I treće, HS ističe da ovim izborom neće i ne mogu biti riješeni svi problemi hrvatskog pravosuđa, te očekuje i poziva sve s kojima dijeli ustavnu i zakonsku odgovornost da proces unaprjeđenja rada pravosuđa bude trajna zajednička zadaća.
Kolega Tomašević, izvolite.
Tražim stanku u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka kako bi se konzultirali oko ovog zaključka. Prije svega želim reći da smo mi, ja sam kao član Odbora za Ustav, Poslovnik glasao protiv ovog mišljenja koji je upravo izglasano, znači smatram da je predsjednik HS-a itekako prekršio Poslovnik kad je odbacio, odbacio radi forme, što je propisano u Poslovniku, a ne radi sadržaja prijedlog predsjednika oko kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda.
Međutim, tu je napravljen jedan opasan presedan, da predsjednik može raditi prethodnu ocjenu zakonitosti i ustavnosti, međutim ovaj zaključak koji ste nam ovdje dali je senzacionalan, senzacionalan. Ja ne mogu vjerovat da to uopće smiruje trzavice koje vi imate u vladajućoj koaliciji jer ovo je potpuno nevjerojatno. Znači da budem ironičan, ovo je takav progresivan zaključak da treba ući u anale HS-a.
Znači tri paragrafa. Prvi paragraf, „HS u interesu jačanje ustavnosti i zakonitosti“, nije nama u interesu jačanje ustavnosti, mi trebamo poštivati Ustav. Drugi paragraf, „iskazuje HS svoju spremnost da taj postupak odgovorno dijeli s drugim najvišim institucijama RH“, šta mi imamo izražavati spremnost, znači piše sve u Ustavu, predsjednik RH predlaže, HS izglasava. I onda meni treći najdraži paragraf, „HS ističe da ovim izborom neće i ne mogu biti riješeni svi problemi hrvatskog pravosuđa“, kakva ambicija od strane HS-a, drage kolegice i kolege? Kakva ambicija u situaciji dok predsjednik Vrhovnog suda ima ozbiljne optužbe, postojeći, za primanje mita, da je prošlo više od pet mjeseci da USKOK nije mogao utvrditi da li te ozbiljne optužbe stoje ili ne i onda se predlaže ovakav zaključak HS-a? Ja ne znam stvarno ono gdje vi živite?
Hvala vam lijepa kolega Tomašević, to je vaše pravo, vaš stav, ali vas još jednom molim da ne ponavljate tezu da ja odlučujem o ustavnosti i zakonitosti i da sam odbacio. Nisam odbacio nego vratio na 15 dana da se upotpuni dokumentacija.
Znači molim vas, vrlo je važno zbog hrvatske javnosti, taj pokušaj koji činite da me optužite da sam ja odlučivao o ustavnosti i zakonitosti tog prijedloga. Nisam, još jednom ponavljam, nije bilo razvidno iz dokumentacije koja je priložena da je predsjednik Republike poštovao sve što je trebao poštovati u proceduri koja postoji.
To je kao da dobijete neki zakonski prijedlog koji nema potpunu dokumentaciju i ja tad vraćam predlagatelju da u roku 15 dana dostavi sve što je potrebno, samo se o tome radi. Molim vas, nemojmo obmanjivati javnost.
Kolega Pupovac, izvolite.
Zahvaljujem g. predsjedniče.
Kao član Odbora za Ustav sam rekao da nisam za povećanje ovlasti niti predsjednika Republike ni u ovoj, ni u bilo kojoj drugoj stvari, a niti predsjednika HS-a ni u ovoj, ni u bilo kojoj drugoj stvari i to sad ponavljam u ime kluba SDSS-a.
Dakle, mi iz kluba SDSS-a jesmo zato da dobar dio procesa se odvija u saborskim tijelima i u Saboru, ali nismo zato da nam netko postavlja ješku sa mrežom ili sa vršom i da mi oko toga sudjelujemo u igri koja neće doprinijeti ničemu, pa ni reformi pravosuđa. Ako hoćemo reformu pravosuđa poštovane kolegice i kolege, imamo vlastita tijela saborska, imamo Odbor za Ustav, imamo Odbor za pravosuđe pokrenimo raspravu oko toga na tom mjestu.
I ovaj zaključak, kolega Tomaševiću ima smisla ako ćemo to raditi, a klub zastupnika SDSS-a kada je stavio svoj potpis na to, neovisno o tome da li se nekome sviđa ili ne sviđa pojedina riječ u ovom zaključku imao je to na umu, pa vas pozivamo da se pridružite tom poslu jer ovdje bez obzira kakvi odnosi i kakve obaveze mogao čovjek mogao preuzeti u koaliciji, ali mi imamo punu svijest da hrvatsko pravosuđe ne valja, ali mi se ozbiljno tome trebamo posvetiti na način koji je propisan zakonom i Ustavom i služiti se jezikom koji je primjeren saborskim zastupnicima, dužnosnicima koji obavljaju najviše poslove u ovoj zemlji.
Hvala vam lijepa.
A ne međusobno vrijeđati i destabilizirati odnose između državnih institucija.
Hvala vam lijepa.
Kolega Pupovac, hvala vam lijepa.
Kao i u proteklom slučaju ne idemo na stanku nego nastavljamo s glasovanjem. Dakle dajem na glasovanje zaključak klubova zastupnika.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Utvrđujem da je glasovalo 128 zastupnika i zastupnica, 76 za, 10 suzdržanih, 42 protiv te smo na taj način donijeli zaključak kako su ga predložili klubovi zastupnika.
Klub zastupnika SDP-a predlaže Saboru donošenje zaključka koji glasi: „Prvo, HS oštro se protivi uspostavljanju prakse prema kojoj predsjednik HS-a ima ulogu Ustavnog suda RH, Visokog upravnog suda RH, Odbora za zakonodavstvo HS-a i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav HS-a i to istovremeno.
Drugo, HS ističe da temeljem čl. 170. Poslovnika HS-a predsjednik HS-a ima ovlast ustanoviti je li prijedlog podnesen u skladu s Poslovnikom što se odnosi na rokove propisane Poslovnikom i formu akta propisanu čl. 174. Poslovnika HS-a bez ulaženja u sadržaj prijedloga, a posebno bez prava na diskrecijsku ocjenu ustavnosti i zakonitosti pojedinog prijedloga bez rasprave i bez propisane procedure. Za izjašnjavanje o elementima prijedloga koje se odnose na ustavne osnove ovlašten je temeljem čl. 179. Poslovnika, Odbor za zakonodavstvo HS-a“.
Kolega Bauk tražite?
G. predsjedniče, obzirom da je HS prihvatio mišljenje Odbora za Ustav koji je dijametralno suprotno sa našim prijedlogom Zaključka, s čime se duboko ne slažemo, mi povlačimo ovaj prijedlog.
Mudra odluka. Onda o tome nećemo glasovati. Pa prelazimo na c) dakle, još jedan Zaključak Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji se tiče zahtjeva o povredi Poslovnika HS-a koji je podnio zastupnik Domagoj Hajduković, a koji glasi: Odredbom čl. 239 Poslovnika HS-a propisano je kako će se zastupniku izreći opomena ako postupa protivno čl. 238. Poslovnika odnosno kada započne govoriti o temi za koju nije dobio riječ, a javio se za povredu Poslovnika.
Smisao navedene odredbe je u cilju održavanja reda na sjednici Sabora sankcionirati ponašanje zastupnika koji koristi institut povrede Poslovnika na način koji je protivan poslovničkim odredbama. Stoga je javljanje zastupnika da govori o povredi Poslovnika koja je već sankcionirana, bespredmetno te je protivno smislu naprijed spomenute odredbe. Dakle predsjedatelj može izreći opomenu zastupniku koji postupa na takav način u cilju održavanja reda na sjednici Sabora. Imajući u vidu navedeno, smatra se kako nisu povrijeđene Poslovnika HS-a.
Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?
Utvrđujem da je glasovalo 124 zastupnika i zastupnica, 76 za, 8 suzdržanih, 40 protiv te je na taj način donesen Zaključak kako ga je predložio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
PDF