Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 6

PDF

4

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
20.01.2021.
Posljednja točka večerašnjeg dnevnoga reda je:

Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva

Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Roberta Jankovicsa da podnese izvješće.
Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege.
Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 11. sjednici održanoj 20. siječnja 2021. godine pisanu izjavu o ostavci na zastupničku dužnost zastupnika Darka Puljašića upućenu predsjedniku Hrvatskoga sabora aktom od 15. siječnja 2021. godine.
Člankom 10. točka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor propisano je da zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran ako podnese ostavku.
Povjerenstvo je utvrdilo da je Darko Puljašić započeo obnašati zastupničku dužnost zastupnika u 10. sazivu Hrvatskoga sabora dana, 22. srpnja 2020. godine.
Hrvatska demokratska zajednica sukladno članku 42. stavku 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila je Nikolu Mažara kao zamjenika zastupniku Darku Puljašiću.
Povjerenstvo je utvrdilo da su ostavkom na zastupničku dužnost ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za prestanak zastupničke dužnosti zastupnika Darka Puljašića, kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti zastupnika Nikole Mažara.
Slijedom navedenog, Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članaka 10., 11. i 42. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje Odluke o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika i to sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora Darku Puljašiću prestaje zastupnički mandat na dan kada odluku o prestanku donese Hrvatski Sabor. Nikola Mažar zastupničku dužnost zamjenika zastupnika sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora započinje i obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.
Hvala.
Hvala predsjedniče.
Otvaram raspravu.
Nema nitko prijavljen.
Zaključujem raspravu.
Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.
Znači nastavljamo sutra u 9,30 glasovanje o Izvješću Mandatno-imunitetnog povjerenstva i nakon toga Prijedlog odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa, rasprava o amandmanima.
Evo hvala lijepa.
Laku vam noć!
SJEDNICA PREKINUTA U 20,35 SATI

4

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
21.01.2021.
Poštovane kolegice i kolege, dobro jutro.
Kao što smo najavili, krećemo danas prvo sa glasovanjem i Izvješćem Mandatno-imunitetnog povjerenstva o prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zastupnika Darka Puljašića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Nikole Mažura.
Rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje Prijedlog odluke o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i počeku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika.
Molim glasujmo, tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?
Utvrđujem da je glasovalo 89 zastupnika i 89 zastupnika glasovalo je za tako da je donesena odluka kako ju je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.
Nakon što smo donijeli odluku, prelazimo na davanje prisege zastupnika. U čl. 7. Poslovnika utvrđeno je da predsjednik pročita tekst prisege a nakon toga poimenično proziva zastupnika, prozvani zastupnik ustaje i izgovara riječ „prisežem“.
"Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskome saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske."
Zastupnik Nikola Mažur.
Čestitam zastupniku Mažuru i želim mu puno uspjeha i želim mu puno uspjeha u obnašanju ove važne i časne zastupničke dužnosti.

4

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
03.02.2021.
I posljednja točka večerašnje sjednice je:

Izbor, imenovanje i razrješenje.
Rasprava je zaključena. Nakon što je rasprava zaključena Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove podnio je amandman na 25 prijedloga odluke. Sukladno čl. 199. Poslovnika o ovako podnesenim amandmanima suglasili smo se na početku današnje sjednice.
Molim predsjedniku Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Nadu Murganić da obrazloži podnesene amandmane.
Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS-a.
Cijenjene kolegice i kolege.
Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove na svojoj sjednici donio je prijedlogu niz amandmana na prijedloge odluka o imenovanju članova Odbora HS-a kao i članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije i to iz sljedećeg razloga.
Naime, u točki 2. Odluka utvrđeno je da imenovani članovi, dakle rad i se o vanjskim članovima stupaju na dužnost sa danom 1. veljače 2021.g.
Kako navedeni prijedlog odluke nije usvojen na glasovanju 29. siječnja ove godine kako je bilo predviđeno predlaže se da se navedena točka 2. Odluke briše, dosadašnja točka 3. postaje točka 2. Sukladno navedenom članovi odbora stupit će na dužnost danom donošenja odluke, a ne povratno s danom 1. veljače 2021.g. to je jednostavno na neki način tehnička stvar.
Hvala uvažena predsjednice.
Sukladno čl. 122. Poslovnika mogu sudjelovati samo klubovi. Klubovi nisu niko prijavljen.
Otvaram raspravu, a ujedno i zaključujem jer nema prijavljenih, glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.
Laku vam noć.
Sutra nastavljamo u 9,30 sa Prijedlogom zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, prvo čitanje, P.Z. br. 61.
Laku vam noć.

SJEDNICA PREKINUTA U 21:05 SATI

4

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
04.02.2021.
I još imamo jednu točku, a to je Izvješće o Mandatno-imunitetnog povjerenstva, pa molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva g. Roberta Jankovicsa da podnese izvješće. Izvolite.
Poštovani g. potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege. Mandatno-imunitetno povjerenstvo HS-a na našoj 12. sjednici održanoj 4. veljače 2021. g. razmotrilo je obavijest HDZ-a da preminulog zastupnika Miroslava Tuđmana zamijeni Tomislav Okroša upućena aktom predsjednika HS-a od 4. veljače 2021. g.
Povjerenstvo je utvrdilo da je Miroslav Tuđman umro 31. siječnja 20201. g. Zastupničku dužnost zastupnika u 10. sazivu HS-a počeo je obnašati 22. srpnja 2020. g.
Na temelju čl. 10 toč. 4 Zakona o izborima zastupnika u HS danom smrti prestao je zastupnički mandat zastupniku Miroslavu Tuđmanu. HDZ na temelju čl. 42 st. 3 Zakona o izborima zastupnika u HS odredila je Tomislava Okrošu za zamjenika zastupnika. Sukladno navedenom, Mandatno-imunitetno povjerenstvo na temelju čl. 10, 11 i 42 st. 3 Zakona o izborima zastupnika u HS i čl. 10, 9 i 116 Poslovnika HS-a predlaže HS-u donošenje odluke o prestanku zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika.
Dana 31. siječnja 2021. g. smrću zastupnika Miroslavu Tuđmanu prestao je zastupnički mandat. Zastupničku dužnost zamjenik zastupnika Tomislav Okroša sukladno čl. 9 st. 2 Poslovnika HS-a započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavka za primjenu instituta zamjenjivanja.
Zahvaljujem predsjedniku Mandatno-imunitetno povjerenstva.
Otvaram raspravu. Nitko se ne javlja.
Zaključujem raspravu i time bih zaključio današnji rad. Čak smo završili u današnjem danu, koju minutu, doduše.
Nastavit ćemo ipak sutra, ne danas nego sutra u 10,45 i prva točka bit će Prijedlog Plana usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU za 2021. g.
Želim vam ugodan ostatak noći.

SJEDNICA PREKINUTA U 23,55 SATI.

4

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
05.02.2021.
Sada prelazimo na glasovanje, prvo je Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva, rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje Prijedlog odluke o prestanku zastupničkog mandata zastupnika Miroslava Tuđmana i početkom obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Tomislav Okroša.
Molim glasujmo, tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Utvrđujem da je glasovalo 134 zastupnika i svi su bili za tako da je donesena odluka kako je predložilo MIP.
Nakon što smo donijeli ovu odluku sada prelazimo na davanje prisege zastupnika.
U članku 7. utvrđeno je da predsjednik pročita tekst prisege, a nakon toga poimenično proziva zastupnika. Prozvani zastupnik ustaje i izgovara riječ „prisežem“.
Sada ću pročitati tekst prisege.
„Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštivati pravni predak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak RH.“ Tomislav Okroša.
Hvala vam zastupniče i čestitam …/Pljesak/…na položenoj prisezi i želim vam puno uspjeha u vašem budućem radu.

4

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
17.02.2021.
Posljednja točka današnje sjednice je:

Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva

Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Roberta Jankovicsa da podnese izvješće.
Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege.
Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora na svojoj 12. sjednici održanoj 4. veljače 2021. godine razmotrilo je zahtjev punomoćnika privatnog tužitelja Danijela Moslavca iz Kalinovca upućen predsjedniku Hrvatskoga sabora za davanje odobrenja za nastavak vođenja kaznenog postupka protiv Darka Sobote, zastupnika u Hrvatskom saboru zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona.
Darko Sobota zastupnik je 10. saziva Hrvatskoga sabora te na temelju članka 76. Ustava RH i članka 23. Poslovnika Hrvatskoga sabora ima imunitet te se bez odluke Hrvatskoga sabora protiv zastupnika ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak.
Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovi članka 116. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno, 6 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke: za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za nastavak vođenja kaznenog postupka protiv zastupnika Darka Sobote po zahtjevu punomoćnika privatnog tužitelja Danijela Moslavca iz Kalinovca koji se vodi pred Općinskim sudom u Koprivnici poslovni broj: K-294/2019-1 zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona.
Obrazloženje. Mandatno-imunitetno povjerenstvo je zauzelo načelan stav da će u slučajevima privatnih tužitelja tu se uglavnom radi o kaznenim djelima klevete i uvrede predlagati Hrvatskom saboru uskraćivanje odobrenja.
Međutim, po zahtjevu Državnog odvjetništva kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela koji je dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela Hrvatskom saboru će predlagati davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka kako bi se omogućilo da na temelju Ustava i zakona samostalno i neovisno obavlja sudbenu vlast.
Stav je Povjerenstva da je institut imunitetnog prava utvrđen u cilju zaštite digniteta zastupničke dužnosti, a ne u cilju zaštite zastupnika kao pojedinca, a vođenje kaznenog postupka kao i sve radnje koje bi se u svezi s tim morale poduzeti moglo bi onemogućiti zastupnika u obnašanju njegove redovne zastupnike dužnosti te time utjecati na rad Hrvatskoga sabora.
Napominjem kako kazneni postupak se može nastaviti nakon isteka zastupničkog mandata s obzirom da zastara ne teče dok postoje opravdani razlozi zbog kojih se postupak ne može provesti.
Ja ću nastaviti sa kolegom Frankovićem. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora na istoj sjednici dakle od 4. veljače razmotrilo je zahtjev punomoćnika privatnih tužitelja Dubrovačke televizije d.o.o. iz Dubrovnika i Orsata Zovka upućeno predsjedniku Hrvatskoga sabora za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Mate Frankovića zastupnika u Hrvatskom saboru zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona.
Mato Franković zastupnik je 10. saziva Hrvatskoga sabora te na temelju članka 76. Ustava RH i članka 23. Poslovnika Hrvatskoga sabora ima imunitet te se bez odluke Hrvatskoga sabora protiv zastupnika ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak.
Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovu članka 116. Poslovnika Hrvatskoga sabora predlaže, jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke: za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Mate Frankovića po zahtjevu punomoćnika privatnih tužitelja Dubrovačke televizije d.o.o. iz Dubrovnika po tužbi koju je podnijela Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu dana 7. kolovoza 2020. godine zaprimljena pod poslovnim brojem K-1429/2020 i po tužbi koja je podnijeta Općinskom sudu u Dubrovniku dana 21. prosinca 2020. godine zaprimljena pod poslovnim brojem 6K-209/20.
Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se i odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Mate Frankovića po zahtjevu punomoćnika privatnog tužitelja Orsata Zovka podnijeta Općinskom sudu u Dubrovniku pod poslovnim brojem K-408/20 zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona.
Obrazloženje isto kao i u slučaju kolege Sobote.
Hvala.
Zahvaljujem predsjedniku Mandatno-imunitetnog povjerenstva.
Otvaram raspravu.
Javio se uvaženi zastupnik Zekanović u ime Kluba Hrvatskih suverenista. Njega nema, gubi pravo.
Nema više prijavljenih.
Zaključujem raspravu.
Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.
Sutra nastavljamo u 9.30 Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbi EU o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti, prvo čitanje, P.Z. broj 91.
Evo hvala vam lijepa.
Laku noć.
SJEDNICA JE PREKINUTA U 22,02 SATA.

4

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
19.02.2021.
Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Mate Frankovića zastupnika u Hrvatskom saboru.
Rasprava je zaključena, dajem na glasovanje prijedlog odluke.
Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Mate Frankovića po zahtjevu punomoćnika privatnih tužitelja Dubrovačke televizije d.o.o. iz Dubrovnika po tužbi koja je podnijeta Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu dana 7. kolovoza 2020. zaprimljene pod brojem K-1429/2020 i po tužbi koja je podnijeta Općinskom sudu u Dubrovniku dana 21. prosinca 2020. zaprimljena pod brojem 6K-409/20. Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se i odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Mate Frankovića po zahtjevu punomoćnika privatnog tužitelja Orsata Zovka podnijeta Općinskom sudu u Dubrovniku pod brojem K-408/20 zbog kaznenog dijela klevete iz Članka 149. stavka 1. i. 2. Kaznenog zakona.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Utvrđujem da je jednoglasno 117 za donešena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.
Još jedno Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za davanje odobrenja za nastavak vođenja kaznenog postupka protiv Darka Sobota zastupnika u Hrvatskom saboru.
Rasprava je zaključena, dajem na glasovanje prijedlog odluke.
Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za nastavak vođenja kaznenog postupka protiv zastupnika Darka Sobote po zahtjevu punomoćnika privatnog tužitelja Danijela Moslavca iz Kalinovca koji se vodi pred Općinskim sudom u Koprivnici, Poslovni broj K-294/2019-1 zbog kaznenog djela klevete iz Članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Utvrđujem da je jednoglasno 116 glasa za donesena odluka kako je predložilo Mandatno imunitetno povjernstvo.
PDF