Povratak na vrh

Dokumenti EU

Pretraživanje dokumenata EU

Pretraži po:
Broj DEU:
v
Mišljenja radnih tijela:
v
EU oznaka akta:
v
v
Traži
Poništi
Naziv akta 
Broj DEU 
Saziv 
Status 
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 96/53/EZ o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice COM (2023) 445 23/021 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva (EU) 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU, 2014/65/EU i (EU) 2016/97 s obzirom na pravila Unije o zaštiti malih ulagatelja COM (2023) 279 i o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 u pogledu modernizacije dokumenta s ključnim informacijama COM (2023) 278 23/020 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i integritetu aktivnosti dodjele okolišnih, socijalnih i upravljačkih rejtinga COM (2023) 314 23/019 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europske iskaznice za osobe s invaliditetom i europske parkirne karte za osobe s invaliditetom COM (2023) 512 23/018 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2009/102/EZ i (EU) 2017/1132 u pogledu daljnjeg širenja i unapređenja upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava COM (2023) 177 23/016 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira mjera za jačanje europskog ekosustava za proizvodnju proizvoda tehnologija s nultom neto stopom emisija (Akt o industriji s nultom neto stopom emisija) COM (2023) 161 23/017 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog okvira za medijske usluge na unutarnjem tržištu (Europski akt o slobodi medija) i izmjeni Direktive 2010/13/EU COM (2022) 457 22/028 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o biljkama dobivenim određenim novim genomskim tehnikama te o hrani i hrani za životinje od njih i o izmjeni Uredbe (EU) 2017/625 COM (2023) 411 23/015 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (preinaka) COM (2022) 541 22/027 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za sigurnu i održivu opskrbu kritičnim sirovinama i o izmjeni uredbi (EU) br. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1724 i (EU) 2019/1020 COM (2023)160 23/012 X u proceduri
Prva
Prethodna
od 14
Sljedeća
Zadnja
Zapisa: 136
Ispis rezultata
Ograniči rezultate 
  
Saziv : X (2020 - )
  • Saziv
  • Vrsta akta
  • Status akta
  • Područje
  • Predlagatelji