Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Dobrović, Slaven, saziv: IX, sjednica: 4

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
07.06.2017.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala i vama.
Pitanje broj 22, uvaženi kolega Slaven Dobrović.
Izvolite.

Dobrović, Slaven (MOST)

Hvala lijepo, predsjedniče Sabora.
Pozdravljam predsjednika Vlade i članove Vlade.
Moje pitanje se odnosi na područje zaštite okoliša, dakle konkretno gospodarenja otpadom, međutim, mislim da državni tajnik neće moći odnosno ne bi smio odgovarati pa je ustvari upućeno predsjedniku Vlade.
Dakle, u siječnju ove godine smo donijeli Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., značajka tog Plana u odnosu na prethodne je to da je tu građeno dosta odrednica kružnog gospodarstva, dakle, koje ide za tim da se jača sustav ponovne upotrebe, recikliranja a na teret odlaganja, odnosno centara obrade u Centrima za gospodarenje otpadom.
Takva politika odnosno taj plan je sasvim u skladu s onim što je Hrvatska potpisala u pristupnom ugovorom jer je propisala ciljeve, isto tako i u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji smo također u skladu sa europskom direktivom o otpadu donijeli prije 3, 4 godine.
A i nadalje, u skladu je sa pojačanim naporima za izgradnju resursno efikasnog društva u Europi, odnosno to nazivamo cirkularna ekonomija ili kružno gospodarstvo. Stoga je jasno da je to dobar dokument koji treba slijediti, ono što se sad nedavno desilo da je donesena odluka kojom se ustvari definiraju koraci i daje se u stvari temelj za provedbu dakle, svih onih mjera koje su zacrtane u planu, i mnoge, uglavnom se radi o mjerama sukladne planu.
Međutim ono što izaziva jednu moju brigu i zato upućujem pitanje je da su pojedini centri za gospodarenjem otpadom ipak narasli ipak narasli, pa me zanima da li je to znak za odustajanje od koncepta kružnog gospodarenja ili nešto drugo. Evo.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala vam.
Odgovor predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Plenković, Andrej (HDZ)

Hvala lijepo.
Zastupniče Dobrović, vi ste radili godinu i pol dana i na planu i na svim drugim odlukama i u dijalogu sa Europskom komisijom sa zainteresiranom javnošću i sa svima koji su uključeni u što mudriji način provedbe koncepcije kružnoga gospodarstva koji je danas trend u Europi.
Što se tiče vašeg pitanja točno je, Vlada je donijela odluke o implementaciji plana gospodarenja otpadom, donijeli smo i odluke koje su dogovorene u dijalogu sa Europskom komisijom. Jedan je onaj koji se odnosi na Centar za gospodarenje otpadom Piškornica. Dakle, kada je riječ o tome, a vi to dobro znate da ste sudjelovali u dijalogu koji je bio čini mi se negdje oko 15., 20. travnja gdje je dogovoreno da se ide na koncept koji se odnosi na šest županija. Dakle, regionalni centar.
Drugi je potvrđivanje Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. To je isto bilo u dogovoru da Komisijom dok ste vi bili ministar na način da se naravno traži izrada Studije o izvodljivosti. Dodatno kad kažete da li se povećavaju kapaciteti Centara za gospodarenje otpadom ili ne. Jedino što je izmijenjeno, dakle odgovor je ne, ali jedino što je izmijenjeno povećan je udio nečistoća u recikliranim tvarima. Dakle tu se, došlo je do određen korekcije s obzirom na određene procjene koje su bile ranije donešene.
Međutim i jedan i drugi dokument potvrdila je Europska komisija. Odlukama koje smo donijeli proteklih tjedana ispunjena su dva ex ante uvjeta koja nam je postavila Europska komisija za povlačenje sredstava kada je riječ o gospodarenju otpadom. A ono što je najbitnije, a o tome smo govorili na sjednici Vlade uvedena je i poticajna naknada. Što je manje trijaže naknada je veća, što je veća trijaža naknada je manja.
Dakle i sam plan i sve odluke koje smo donijeli nakon toga slijede logiku ključnih dokumenata koje je Vlada usvojila, koji su na tragu veće zaštite okoliša, kvalitetnijeg upravljanja i gospodarenja otpadom i naravno centara za gospodarenje otpadom koji će biti dugoročno dostatni, održivi, a kada je riječ o financijskom aspektu prihvatljivi i na taj način riješili probleme koje mnoge naše sredine imaju, a o tome ste vi zajedno sa mnom imali niz sastanaka u brojnim dijelovima Hrvatske i vjerujem da ćete kao stručnjak za ovo područje nastaviti davati doprinos.
Hvala vam lijepa.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala lijepa.
Odgovor, izvolite.

Dobrović, Slaven (MOST)

Hvala lijepo.
Dakle, ja želim upozoriti na jednu stvar da nedostatak ambicioznosti u strogoj provedbi Plana odvojenog prikupljanja otvara automatski prostor za interesne grupe koje vole velike kapacitete Centra za obradu miješanog otpada. Dakle, time se demobilizira javnost za participiranje u sustavu odvojenog prikupljanja.
I šta će biti rezultat? Da ćemo i dalje 250000 tona papira isto toliko tona plastike odvoziti na odlagalište, odnosno jednog dana u centre koji će to pretvarati u bezvrijedni RDF. Dakle, moramo ići u suprotnom smjeru. U tom smislu ja potičem sve odgovorne u Hrvatskoj da idu u tom smjeru, da se omogući da nastane transfer tog materijala u korisne sirovine.
Jer podsjećam da naši plastičari, naši obrtnici uvoze velike količine reciklata iz Njemačke, iz Austrije jer toga naprosto u Hrvatskoj nema. Nema zato što nismo osigurali način da se to odvoji, da to ide u sortirne linije, dakle reciklažni centri koji bi morali nicati po Hrvatskoj vrlo brzo.
Hvala lijepo.
PDF